ZOJ 2332 Gems (最大流构图)

ZOJ 2332 Gems

alsomagic 想给女朋友送宝石,但是gf不希望某种颜色太多,alsomagic 也不希望留在手中的宝石某种形状的太多(这个在刚开始看题时候理解不清楚,哎),还好alsomagic 有超能力,能让A形状B颜色的转换成C形状D颜色的,问能不能产生合适的分配。

 

头文件和模板参见我的图论模板。。。

Network< 200, 200000 > Net;
int N,M,D;

int main(void){
  int S,T,H,L,i,j,k,from,to,w;
  int cases,total = 0;;
  scanf("%d",&cases);
  while( cases-- ){
    scanf("%d%d",&N,&M);
    Net.init( N*M+M+N+4 );

    H = N*M+N+M;
    L = H+1;
    S = L+1;
    T = S+1;

    total = 0;
    for( i = 0; i < N; i++ )
      for( j = 0; j < M; j++ ){
        scanf("%d",&w);
        total += w;
        Net.add( S, i*M+j, w );
        Net.add( i*M+j, N*M+i, INF);
        Net.add( i*M+j, N*M+N+j, INF );
      }

    scanf("%d",&D);
    while( D-- ){
      scanf("%d%d",&i,&j);
      from = i*M+j;
      scanf("%d%d",&i,&j);
      to  = i*M+j;
      Net.add( from, to, INF );
      Net.add( to, from, INF );
    }
    for( i= 0; i < N; i++ ){
      scanf("%d",&w);
      Net.add( N*M+i, H, w );
    }
    for( i = 0; i < M ; i++ ){
      scanf("%d",&w);
      Net.add( N*M+N+i, L,w );
    }
    Net.add( H, T, INF );
    Net.add( L, T, INF );
    i = Net.MaxFlowDinic(S,T);
    //cout << i << '&' <<endl;
    if( total ==i )
      puts("Yes");
    else puts("No");
  }
  return 0;

}

关于 “ZOJ 2332 Gems (最大流构图)” 的 14 个意见

  1. 我的右边友情链接里有个“小媛在努力”,我的题是她的子集。。。
   我还有个blog:http://blog.csdn.net/dangwenliang
   以前的,你也可以看看。。 💡

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注