POJ 2987 Firing (构图 最大点权闭合集)

POJ 2987 Firing

题目就不在赘述,很裸的最大点权闭合集,在《最小割模型在信息学竞赛中的应用》有证明,但是呢,我看的不是很懂,今天早上看了一早上,下午又看了一会,还不是很明白,真坑跌,我怎么就理解不了最小割呢?哎,路漫漫,网络流的各种模型我什么时候才能搞懂啊 = =

虽然我不懂,,,但是AC还是没有问题的。。。

 

#include<iostream>
#include<string>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<vector>
#include<algorithm>
const long long INF = 2100000000000560ll;
using namespace std;
class Arc{
public:
	int to;
  long long w;
	Arc *next,*anti;
	Arc *ass( int tt,long long ww,Arc* &b ){
		to = tt;w = ww;next = b;b = this;return this;
	}
};
//下面是我的网络流模板,已经A掉无数题了。。。
template<class Tp,int Vsize, int Esize >
class Network{
private:
  Arc A[ 2*Esize+10 ],*biao[ Vsize ];
  int countt,d[ Vsize ],S,T,N;
  int bfs( void ){
  	queue<int> q;
  	fill( d,d+Vsize,-1 );
  	d[ S ] = 0;
  	q.push( S );
  	while( !q.empty() ){
  		int u = q.front();q.pop();
  		for( Arc *p=biao[u]; p != NULL; p=p->next )
  			if( d[p->to] == -1 && p->w > 0 )
  				d[p->to] = d[u]+1,q.push(p->to);
  	}
  	return d[T] != -1;
  }
  Tp dinic( int u,Tp sum ){
  	Tp f,o;
  	if( u == T ) return sum;
  	o = sum;
  	for( Arc *p=biao[u]; p != NULL && sum; p=p->next )
  		if( d[p->to] == d[u]+1 && p->w > 0 ){
  			f = dinic(p->to,min(p->w,sum));
  			p->w -= f;p->anti->w += f;
  			sum -= f;
  		}
  	return o-sum;
  }
public:
  Network( void ) {}
  Network( int n ) { init(n) ;}
  void init( int n ){
    countt = 0;N = n;
    for( int i = 0; i <= n; i++ )
      biao[i] = NULL;
  }
  void add( int from,int to,Tp w ){
  	Arc *p1 = A[countt++].ass( to,w ,biao[from]);
  	Arc *p2 = A[countt++].ass( from,0,biao[ to] );
  	p1->anti = p2; p2->anti = p1;
  }
  Tp MaxFlowDinic( int s, int t ){
    S = s;T = t;
    Tp total = 0;
    while( bfs() )
      total += dinic( S,INF );
    return total;
  }
  Tp MaxFlowSap( int s, int t){
    S = s;T = t;
  	int i,md;
    Tp now,total;
  	Arc *p,*locate,*ge[ Vsize ],*di[ Vsize ],*path[ Vsize ];
  	int dist[ Vsize ], cd[ Vsize ];
    int his[ Vsize ], pre[ Vsize ];
  	bool flag;
  	memset( dist,0, sizeof(dist) );
  	memset( cd, 0, sizeof(cd)  );
  	cd[0] = N;
  	for( i = 0; i <= N ; i++ ) 
      di[i] = ge[i] = biao[i];
  	for( total = 0, now = INF,i = S; dist[i] < N; ){
  		his[i] = now;
  		for( flag = false,p=di[i]; p!=NULL; p= p->next){
  			if( p->w > 0 && dist[i] ==dist[p->to] + 1 ){
  				now = min( now,p->w );
  				pre[ p->to ] = i;
  				path[ p->to ] = p;
  				di[i] = p;
  				i = p->to;
  				if( i == T ){
  					for( total += now; i != S; i = pre[i] )
  						path[i]->w -= now, path[i]->anti->w += now;
  					now = INF;
  				}
  				flag = true;
  				break;
  			}
  		}
  		if( !flag ){
  			for( md = N-1,p=ge[i];p!= NULL;p=p->next )
  				if( p->w > 0 && dist[p->to] < md )
  					md = dist[p->to],locate = p;
  			di[i] = locate;
  			if( !(--cd[ dist[i] ] ) ) break;
  			cd[ dist[i] = md+1 ] ++;
  			if( i != S )
  				i = pre[i],now = his[i];
  		}
  	}
  	return total;
  }
  //下面是统计闭合集中的点的个数,flag[i]表示i是闭合集中的点
  int check( int u ){
    bool flag[Vsize];
    memset( flag, 0, sizeof(flag) );
    dfs( S,flag );
    return count( flag+1,flag+1+N,true);
  }
  void dfs( int u ,bool *flag){
    flag[u] = true;
    for( Arc *p=biao[u];p != NULL; p = p->next ){
      if( p->w == 0 || flag[p->to] ) 
        continue; 
      dfs( p->to ,flag);  
    }
  }
};

Network<long long,20010,450000> net;

int main(void){
  int i,N,M,A,B,S,T,W;
  long long po;
  while( scanf("%d%d",&N,&M) != EOF ){
    net.init( N+2 );
    S = N+1; T = N+2;
    po = 0;
    for( i = 1; i <= N; i++ ){
      scanf("%d",&W);
      if( W > 0 ) po += W;
      if( W > 0 ) net.add( S, i, W );
      if( W < 0 ) net.add( i, T, -W);
    }
    while( M-- ){
      scanf("%d%d",&A,&B);
      net.add( A, B, INF );
    }
    po -= net.MaxFlowDinic(S,T);
    printf("%d %lld\n",net.check(S)-1,po);
  }
  return 0;
}


发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注